شعبه البرز

مدیر شعبه

سرکارخانم رضایی

سرپرست فروش

انباردار

آقای عموزاده