مطالب توسط mostafamajd

مدیران ستاد

مدیر عامل مهندس علی ابراهیم پور معاون اجرایی و تامین کالا دکتر امید خراسانی مسئول فنی دکتر مجید احمدی مدیر مالی مجید عابدین زاده لداری مدیر فناوری اطلاعات مهندس علیرضا قاسمی مدیر اداری و منابع انسانی مونا اکبری مدیر انبارها ادریس تقوی مدیر بهبود روشها پویان قائم پناه دزفولی مدیر منطقه ۱ مسعود ابراهیمی دیز […]