سازمان غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انستیتو پاستور ایران

سازمان انتقال خون

باشگاه خبرنگاران-علمی پزشکی