مدیر عامل جناب آقای مهندس علی ابراهیم پور
معاون اجرایی و تامین کالا جناب آقای دکتر امید خراسانی
مسئول فنی جناب آقای دکتر مجید احمدی
مدیر مالی جناب آقای مجید عابدین زاده لداری
مدیر فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس بهنام ایمانی
مدیر اداری و منابع انسانی سرکارخانم مونا اکبری
مدیر انبارها جناب آقای ادریس تقوی
مدیر بازاریابی فروش سرکارخانم نیلوفر نوزری
مدیر منطقه ۱ جناب آقای پویان قائم پناه دزفولی
 مدیر منطقه ۲  جناب آقای مهدی جنت پسند شتربانی