لیست تامین کنندگان شرکت پخش سراسری جلال آرا
جلال آرا
گل داروآریان سناء
پاک دارو
فارماشیمی
تسنیم
جالینوس

داروسازی خوارزمی
دنیای بهداشت
بهسا
رهادارو سلامت فارمد
شهردارو
داریان تجارت
کوثر
کیش مدیفارم
کارآوران طب آسیا(کاطا)
داروسازی کیمیاگر توس
مینو
مهر دارو
اسپید شاهد
فارابی
پایکار بنیان طب
میبد یاس
کیمیا فراگیر بهشاد
دارو درمان پارس
زیست دارو درمان پارس
گسترش دارو درمان پارس
سونا طب پارسیان
سونا طب پارسه
اسوه
امید سلامت
ستارگان نیک
قائم دارو
رسا فارمد
خرمان تجارت
پارس دارونوشدارو طب
بهوزان
رایان دارو ایرانیان
ایران داروک
بهار پایا
فندا
گلچکان خراسان
شیراز سرم
آپادانا دارو تهران
آشا فارمد
داروسازی مینا
مهبان داروسینا کالای شمس
کیمیدارو
سپیداج
باند و گاز کاوه