آدرس: بروجرد میدان آیت ا… بروجردی ابتدای جاده اراک ابتدای خیابان شهید کشوری سمت راست سوله چهارم

تلفن:۴۲۴۶۱۰۴۶-۰۶۶

فکس:۴۲۴۶۱۰۴۷-۰۶۶