آدرس: ارومیه جاده سلماس روبروی جهاد کشاورزی استان خیابان کامیونداران درب دوم

تلفن:۳۲۷۲۰۰۵۶-۰۴۴

فکس۳۲۴۱۷۳۰۷-۰۴۴

کدپستی:۵۷۴۹۱۹۸۵۴۵

مدیرشعبه

آقای هوشیار ساعتلو

سرپرست فروش

انباردار