ابزار جایگزین Any Desk:

ابزار جایگزین team Viewer:

AnyDesk

ابزار برنامه چارگون:

ابزاری قدرتمند در زمینه کنترل از راه دور انواع کامپیوترها:

Team Viewer

نرم افزار فشرده سازی فایل ها:

Win RAR